WordPress

WordPress Tutorial PDF, DOC, ZIP, CHM, dành cho người mới bắt đầu (for beginners) và nhà thiết kế Website (developers) được tổng hợp qua các Case Study và các bước (step by step) sẽ giúp bạn biết làm thế nào để tạo một Website bằng WordPress (How To Create A WordPress Site) và quản lý nó.


WordPress là gì?

WordPress là một hệ thống CMS viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng MySQL database (cơ sở dữ liệu MySQL) Là một ngôn

1 36 37 38
SEO