Admin Menu Editor bản Pro

Hỏi thêm quyền cho Role Vendor trong Plugin WordPress?

Trả lời câu hỏi tuần 3 tháng 5/2015 của bạn Nguyễn Hoàng Minh hỏi thêm quyền cho Role Vendor trong Plugin

Gửi câu hỏi Khóa học SEO Thiết kế web Theme Worpdress