BOM – screen

Tìm hiểu BOM – Screen trong Javascript

Tiếp tục bài trước, hôm nay mình tìm hiểu về BOM – Screen trong Javascript với đối tượng Window Screen chứa thông

BOM là gì? BOM trong javascript

BOM là chữ viết tắt của Browser Object Model, hay còn gọi là các đối tượng liên quan đến trình

SEO