HTML element

Các thẻ và thuộc tính trong HTML

HTML có hai thành phần chính đó là Tagname (tên thẻ) và Attributes ( thuộc tính). Trong đó tên thẻ được lấy trong danh sách HTML

Gửi câu hỏi Khóa học SEO Thiết kế web Theme Worpdress